Stručni aktivi profesora

Stručni aktiv profesora prirodnih nauka

Profesori koji su članovi ovog stručnog aktiva.

Predsjednik Aktiva
Hadžalić Ena
prof. Hemije

Član Aktiva
Suljević Mihrija
prof. Biologije

Član Aktiva
Džafo Hasnija
prof. Biologije

Član Aktiva
Adilović Ajka
prof. Hemije

Član Aktiva
Modronja Mediha
prof. Fizike

Član Aktiva
Mahmutović Sabaheta
prof. Fizike